Miot E – 2012Litter E – 2012Litter E – 2012


Data narodzin – 13.10.2012 w Wymysłach

Ojciec: Kaito Hiroo Hokushinsou
Matka: Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Erai Hikaru Hakugetsu (Węgry) – pies

Emiko Hakugetsu Hakugetsu (Finlandia) – sunia

Eiji Hakugetsu (Czechy) – pies

Enshi Haniyasu Hime No Hakugetsu (Dania) – sunia


Birth date – 13.10.2012 in Wymysły

Father: Kaito Hiroo Hokushinsou
Mother: Itsuhime Kitami Hokuryuusou

Erai Hikaru Hakugetsu (Hungary) – male

Emiko Hakugetsu Hakugetsu (Finland) – female

Eiji Hakugetsu (Czech Rep.) – male

Enshi Haniyasu Hime No Hakugetsu (Denmark) – female