SzczeniętaPuppies

06.01.2015 – szczenięta są zarezerwowane.

NA SPRZEDAŻ: piesek MICHIO HAKUGETSU urodzony 13.11.2014 r.

Ojciec: Kaito Hiroo Hokushinsou (HD A, ED 0, CEA carrier)

Matka: Strzyga Stella Hakugetsu (HD A, ED 0, CEA affacted, wyniki badania pod kątem chorób dziedzicznych – niedotknięty – badanie kliniczne)

Michio Hakugetsu – wyniki badania pod kątem chorób dziedzicznych przeprowadzonych w 7 tygodniu życia – niedotknięty – badanie kliniczne

13 listopada urodziły się 2 czerwone szczenięta: pies i sunia, rodzice: Kaito Hiroo Hokushinsou & Strzyga Stella Hakugetsu.

Puppies

 Jeśli chcesz zamówić szczenię z najbliższych miotów – proszę skontaktuj się ze mną k.jablonska@hokkaido.pl

Zasady zamówienia psa z mojej hodowli

1. Na początku roku zamieszczam na stronie informacje o planowanych miotach.

2. Szczegółowe informacje o rodzicach (rodowód, wyniki badań, wyniki wystaw itp.) można znaleźć pod podanym linkiem.

3. Osoby chcące poznać rasę hokkaido na żywo przed podjęciem decyzji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zapraszam do mojej hodowli.

4. Po zapoznaniu się z warunkami przekazania psa i ich akceptacji aktualizuję listę oczekujących.

5. Wymagam podpisania pisemnej umowy przekazania szczenięcia określającej obowiązki hodowcy i odbiorcy.

6. Osoby oczekujące na szczenięta są informowane o kryciu, wynikach USG i RTG.

7. Po porodzie wysyłam informację o ilości narodzonych szczeniąt, ich płci i kolorze oraz proszę kolejne osoby z listy oczekujących o potwierdzenie rezerwacji.

8. Są dwie możliwości terminu wpłaty zaliczki: 6 tygodni po kryciu, 10 dni po porodzie. Zaliczka wynosi 30% uzgodnionej ceny.

9. Szczenię otrzymuje książeczkę zdrowia z zapisami dotychczasowych szczepień i odrobaczania.

10. Szczenię otrzymuje metrykę urodzenia ZKwP uprawniającą do wyrobienia rodowodu w ZKwP w Polsce.

11. ZKwP jest organizacją uznaną przez FCI.

12. Szczenię otrzymuje paszport i rodowód eksportowy, jeśli jest przekazywane poza granice Polski. Na rodowód eksportowy trzeba czekać około 3 miesięcy.

13. Szczenię otrzymuje wyprawkę.

14. Szczenię może opuścić hodowlę najwcześniej po skończeniu 8 tygodni.

15. Optymalny czas na socjalizację psa w nowym domu przypada między 8 a 16 tygodniem życia.

16. W przypadku regulacji prawnych niezezwalających na import psa poniżej 12 tygodnia życia są ustalane inne zasady i terminy odbioru szczeniaka.

17. Sposób odbioru szczenięcia jest do uzgodnienia, pod warunkiem zapewnienia psu humanitarnego transportu.

18. W każdym momencie udzielam wszelkich informacji na temat moich psów.

19. Zastrzegam sobie prawo odmowy przekazania psa i prawo wyboru odbiorcy psa.

Pies to żywe stworzenie, które towarzyszy nam przez kilkanaście lat. Zanim podejmiesz decyzję – proszę zastanów się czy niezależny, polujący szpic będzie radością czy problemem!!!

06.01.2015 – MICHIO is reserved.

FOR SALE: male MICHIO HAKUGETSU born 13.11.2014

Father: Kaito Hiroo Hokushinsou (HD A, ED 0, CEA carrier)

Mother: Strzyga Stella Hakugetsu (HD A, ED 0, CEA affacted, hereditary eye diseases – unaffected – clinic examination)

Michio Hakugetsu – hereditary eye diseases – unaffected – clinic examination – examintion  was carried out in 7 weeks of age

Nov 13th 2014 born 2 red puppies: male and female, parents: Kaito Hiroo Hokushinsou & Strzyga Stella Hakugetsu. 

Puppies

If you would like to order a puppy from the next litters, please send me an e-mail – k.jablonska@hokkaido.pl

Rules of ordering puppy from my kennel

1. At the beginning of the year I publish on site “Breeding plans” the information about planned litters.

2. Information about parents (pedigree, examinations and show results, etc.) can be found at the following link.

3. I invite to my kennel people who want to meet the live Hokkaido before make decision about buying this breed.

4. I require a sign written agreement setting out the puppy’s transfer rules and responsibilities of breeder & recipient.

5. If you reviewing agreement conditions and accept it I update the waiting list.

6. Everybody from waiting list I inform about mating date, the results of ultrasound and X-Ray.

7. When puppies will born, I send information about the number of pups, their sex and colour. Than I ask the people who are waiting to confirm their reservation.

8. There are two options for the advance payment time: six weeks after mating or 10 days after birth. Advance is 30% of whole amount.

9. Puppy gets a health card with the records of current vaccinations and de-worming.

10. Puppy gets a ZKwP (Polish Kennel Club) birth certificate for Polish owner.

11. ZKwP (Polish Kennel Club) is an organization recognized by the FCI.

12. Puppy gets a passport and export pedigree, if it is transferred to another countries. You have to wait for export pedigree about 3 months.

13. Puppy gets a layette.

14. Puppy can leave my kennel after the end of 8 weeks old.

15. The optimum time to socialize your dog in the new house is between 8 and 16 weeks of puppy age.

16. If in your country is not allowed import dogs under 12 weeks of age – we set other terms and dates of pick up the puppy.

17. Puppy’s transport have to be humane.

18. At any time I give any information about my dogs.

19. I reserve the right to refuse to transfer the dog and the right to choose the recipient dog.

The dog is a living animal who has accompanied us for several years. Before you decide – please consider whether an independent, hunting Spitz would be happiness or the problem for you!!!